Съобщения

Няма нови съобщения

Резултати

РЕЗУЛТАТИ ОТ БЕГОВИ СЕЗОН 2009

Новини

У С Т А В

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА КОННИ НАДБЯГВАНИЯ

приет на Общото събрание, състояло се в гр. Пловдив, на 01.10.2007г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут
Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.
(2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.
(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

Наименование
Чл. 2. Наименованието на сдружението е „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА КОННИ НАДБЯГВАНИЯ”.

Седалище и адрес на управление
Чл. 3. Седалището на сдружението е в гр. София. Адресът на управление на сдружението са: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Банат” № 10, ет. 1.

Срок
Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Определяне на дейността
Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в частна полза.

Основни цели и предмет на дейност на сдружението
Чл. 6. (1) Основни цели на сдружението са:
1.Да се организират и ръководят конните надбягвания в България на национално и международно ниво съобразно правилата, реда и традициите на Международната федерация за организиране на конни надбягвания (IFHA);
2. Да се вземат мерки за разширяване и напредване на конните надбягвания и отглеждане на състезателни коне;
3. В тази връзка да се организират всякакви мероприятия и дейности ;
4.При спазване на съответните закони да се организира членство в международни формации и федерации, да се участва в годишните срещи на IFHA;
5. Да изведе на международно равнище и представи пред света българските коне и техните умения в конните надбягвания;
6. Да подпомага социалните връзки между членовете.
(2) Предмет на дейност на сдружението е организиране и ръководство на конните надбягвания в България на национално и международно ниво съобразно правилата, реда и традициите на Международната федерация за организиране на конни надбягвания (IFHA), подпомагане отглеждането на състезателни коне и в тази връзка разработване на национални, регионални и индивидуални програми, оказване на методическа, информационна и консултантска помощ .

Средства за постигане на целите на сдружението
Чл. 7. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:
1.Взаимодействие с национални, международни организации, държавни и обществени институции, търговски дружества, свързани пряко или косвено с въпросите на отглеждане на състезателни коне и организиране и ръководство на конни надбягвания.
2. Изграждане на хиподруми и други съоръжения на територията на Република България, закупуване на недвижими имоти, приемане на дарения на движими и недвижими вещи, учредяване на обезпечения в полза на трети лица, както и приемане на обезпечения в полза на сдружението и др.п.
3. Създаване на връзки, договорености за сътрудничество и обмяна на опит със сродни чуждестранни асоциации, организации и сдружения.
4. Материално-техническо, финансово, правно, консултативно, морално и материално стимулиране, подпомагане и обезпечаване на членовете на сдружението.
5. Поддържане на контакти с представители в централните и местните законодателни, изпълнителни и други органи на властта, като чрез тях поставя за разглеждане и решаване на проблемни въпроси в областта на отглеждането на състезателни коне и организиране и ръководство на конните надбягвания на международно и национално ниво.

II. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения
Чл. 8. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица, имащи пряко или косвено отношение или интереси в областта на конните надбягвания и отглеждането на състезателни коне.
(2) Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.
(3) Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.
Чл. 9. Всеки член на сдружението има право:
1. да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
4. да бъде информиран за дейността на сдружението;
5. да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.
Чл. 10. Всеки член на сдружението е длъжен:
1. да внася ежегодно членския си внос;
2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
3. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.
4. да не предприема действия, които биха навредили на сдружението или биха уронили неговия авторитет.
Чл. 11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено само на друг член на Сдружението чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Придобиване на членство
Чл. 12. Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата и задължително внася кандидатурата в Общото събрание. В молбата кандидатите за членове заявяват, че приемат устава и ще плащат редовно членския си внос. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство. Всеки член получава членска карта, удостоверяваща членството му, която се подписва от председателя на сдружението.

Временно отстраняване и прекратяване на членство
Чл. 13. (1) Членството се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до сдружението;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключване;
4. с прекратяването на юридическото лице - член на сдружението;
5. при отпадане.
(2) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението.
(3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на :
- грубо нарушаване разпоредбите на Устава;
- неизпълнение решенията на Общото събрание и/или на Управителния съвет;
- неизпълнение на други вътрешни актове на Сдружението;
- при действия против интересите на Сдружението;
- при действия, които уронват името и репутацията на Сдружението;
- при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.
(4) Преди да пристъпи към гласуване, Управителния съвет задължително изслушва лицето, чието изключване се иска.
(5) Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.
(6) Член на сдружението не заплатил членския си внос за дадена календарна година до 10 януари на същата, автоматически се отстранява, докато не уреди посоченото задължение. В течение на периода на временно отстраняване, членът няма право на глас в заседанията на Общото събрание и не може да участва в дейността на сдружението. С внасянето на членския внос до края на календарната година се възстановяват автоматически всички права на редовен член на сдружението.
(7) Отпадането на членство е налице, когато има невнасяне на членски внос за съответната календарна година до края на текущата година и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството

III. ИМУЩЕСТВО

Имущество
Чл. 14. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.

Източници на средства на сдружението
Чл. 15. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Членският внос за всяка година се определя от Управителния съвет и се заплаща ежегодно. Срокът за внасянето на членския внос е до 10 число на месец януари за текущата година. Върху просрочения членски внос се дължи лихва, равняваща се на законната лихва за просрочени задължения, определена от МС.
(2) По решение на общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на общото събрание. В решението си общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 от членовете на сдружението.
(3) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.
(4) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 3 се определя от общото събрание на сдружението.
(5) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Стопанска дейност
Чл. 16. (1) Сдружението може да извършва стопанска дейност, свързана с основния му предмет на дейност, като приходите от тази дейност се използват за постигане на посочените по-горе цели.
(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.
(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

Покриване на загуби
Чл. 17. При наличие на загуби според годишния финансов отчет Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни парични вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство 2/3 гласа от всички членове на сдружението.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на сдружението
Чл. 18. Органите на сдружението са Общото събрание и Управителен съвет.

Състав на Общото събрание
Чл. 19. В Общото събрание участвуват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощен с нотариално заверено пълномощно представител.

Представителство
Чл. 20. (1) Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично с нотариално заверено пълномощно упълномощено лице.
(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.
(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.
(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
(5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

Компетентност на Общото събрание
Чл. 21. Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава на сдружението;
2. приема други вътрешни актове;
3. преобразува и прекратява сдружението;
4. приема и изключва членове;
5. избира и освобождава членовете на Управителния Съвет и определя възнагражденията им;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори;
7. одобрява годишния финансов отчет;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;
9. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;
10. взема решение за откриване и закриване на клонове;
11. взема решение за участие в други организации;
12. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
13. приема бюджета на сдружението;
14. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
15. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;
16. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;
17. определя дължимостта и размера на членския внос и допълнителните вноски;
18. определя размера на лихвата при заети от Сдружението суми;
19. определя размера на наема при наето от Сдружението имущество.

Провеждане на общо събрание
Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание.
(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време по решение на Управителния съвет - извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание
Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението.
(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, отправена до всеки един от членовете най – малко десет календарни дни преди датата на Общото събрание. Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.
(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

Право на сведение
Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

Списък на присъстващите
Чл. 25. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум
Чл. 26. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на членовете.

Право на глас
Чл. 27. Всеки член има право на един глас.

Конфликт на интереси
Чл. 28. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.
3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.
4. при решаване на въпроси, отнасящи се до юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Мнозинство
Чл. 29. (1) Решението на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство от присъстващите.
(2) За решенията по чл. 21, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Решения
Чл. 30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Протокол
Чл. 31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.
(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет
Чл. 32. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.
(3) Управителният съвет е в състав от 3 (трима) души, които са членове на сдружението.
(4) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице - член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.
(5) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.
(6) Членовете на Управителния съвет са длъжни да депозират като гаранция в полза на сдружението сума не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на Съвета.
Чл. 33. (1) Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да:
1. имат постоянно местоживеене в страната;
2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

Права и задължения на Управителния съвет
Чл.34. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.
(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.
(3) Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател от членовете си.
(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.
(5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
(6)Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.
(7) Управителният съвет приема организационно - управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.
(8) Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.
(9) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.
(10) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението.
(11) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.
(12) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
(13) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Кворум и мнозинство
Чл. 35. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.
(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.
(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Протоколът за взетото решение трябва да бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.
(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:
1. съществена промяна на дейността на сдружението;
2. съществени организационни промени;
3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;
4. вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.
Чл. 36. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Управителния съвет
Чл. 37. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.
(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Представителна власт. Председател на сдружението
Чл. 38. (1) Управителният съвет възлага управлението и представителството на сдружението на един от своите членове – председател на сдружението. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за сдружението.
(2) Председателят на сдружението има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Председателят на сдружението няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.
(3) Председателят на сдружението:
1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
2. организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;
4. представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.
5. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване
Чл. 39. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.

Съдържание на отчета за дейността
Чл. 40. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

Назначаване на независими одитори
Чл. 41. (1) В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.
(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

Приемане на годишното приключване
Чл. 42. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

Задължителна отчетна информация
Чл. 43. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Дивиденти
Чл. 44. Сдружението не разпределя печалба.

Книги на дружеството
Чл. 45. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на Управителния съвет. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете - юридически лица.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване
Чл. 46. Дружеството се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

VII. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 47. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.
(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя по решение на Управителния съвет.
(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

VІІІ. СИМВОЛИ

Чл.48 Сдружението има свое знаме, емблема, бланка, печат, а също така и почетен знак, значка и медали, с които отличава своите членове.

ІХ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 49. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 50. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав е приет единодушно членовете на сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА КОННИ НАДБЯГВАНИЯ, състояло се на 01.10.2007г. в гр.Пловдив, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.


Дата: 01.10.2007г.
Гр.Пловдив

Коне

Коне

Класация на жребците производители по общо спечелени балове

1 Хуго 21275
2 Арес І 12025
3 О. Шармьор 10000
4 Грин Туне 9250
5 Мущахид 8400

Собственици

Собственици

Брой на изпитваните коне по собственици

1 Иван Василев 12
2 ДП „Кабоюк” 9
3 Драгомир Димитров 9
4 Мюждат Изет 8
5 ККС „Тарсас” 5

Производители

Производители

Класация на българските производители на коне от чистокръвна английска порода

1 ДП „Кабиюк” 17
2 „Литекс Комерс” 9
3 КЗ „Хан Аспарух” 7
4 Айдън Писанцалъ 3
5 ККС „Тарсас” 3