Съобщения

Няма нови съобщения

Резултати

РЕЗУЛТАТИ ОТ БЕГОВИ СЕЗОН 2009

Правилник и документи

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ HA БЕГОВИЯ СЕЗОН

I. Нередовни коне - чиито родители имат проблеми с племенната книга:
- 2 год. - не могат да участват в бягания от I-ва група, приз „Президиум” и Деня на българския конепроизводител.
- 3 год. - не могат да участват в бягания с бал над 5 000 и Деня на българския конепроизводител.
- 3+ год. - не могат да участват в бягания с бал над 5 000 и Деня на българския конепроизводител.

II. He сe допускат до бягания коне от списъка с проблемно родословие, внесени от Турция.

III. Награди
1. Гара от I-ва група се провежда при участие най-малко на 4 коня.
2. Награди от I-ва група се изплащат до IV-то място.
3. Коне могат да бягат I-ва група само, ако имат класиране на платено място в групова призова гара.
4. Призови гари се провеждат при участие най-малко на 6 коня с награди до IV-то място.
5. Обикновени гари се провеждат:
- с участие най-малко на 5 коня с награди до III-тo място.
- с участие най-малко на 8 коня с награди до IV-то място.
6. При участие на 12 и повече коня наградите са до V-то място.

IV. При положителен резултат от допинг контрол разходите за теста са за сметка на собственика.
Кон за който се докаже чрез анализ, че му е приложена забранена субстанция /вещество/ в деня на състезанието, неговият собственик и треньор търпят следните санкции:
- Еднократна глоба по 2 500 лв.
- За две години се отнемат правата /лиценза/ на треньора.
- За две години се отстраняват от състезание конете на собственика.

V. При въвеждане в заблуждение на БНАКН и /или/ съдийската комисия чрез опит „за” и /или/ предоставяне на неверни данни за коне, треньори, жокеи се отстраняват от участие в 6 състезания на всички коне на съответния собственик и треньор нарушител.

VI. Такса за участие - 2,5% от наградния фонд.

VII. Теглото на жокея със седло /комплект/, каска и нагайка:
- за двегодишни коне - 56 кг с допуск до + 1 кг
- за тригодишни коне - 57 кг с допуск до + 2 кг
- за четиригодишни и по-възрастни коне - 58 кг с допуск до +3 кг
- при смесено участие на жребци и кобили в бягания, кобилите във всички възрастови групи имат облекчение 1 кг в теглото на жокея.Свали като PDF документ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ ПРЕЗ СЕЗОН 2009 ГОД.

1. Паспорт на коня.
2. Експортен сертификат.
3. Ваксинации с вложени стикери, подпис и печат на ветеринарен лекар. Ваксинацията трябва да бъде направена най-малко 1 /една/ седмица преди бягането.
4. Инплантиран микрочип за коне родени през 2006 и 2007 г. от определен от НАК и БНАКН ветеринарен лекар.
5. Дневник на медикаментите.
6. Договор на собственика с треньор и жокея за извършване на съответната дейност или споразумение.
7. Сключена застраховка на жокея „Злополука за спортисти”.
8. За непълнолетен жокей - нотариално заверена декларация за съгласие от родител /и/, настойник /ци/.
9. Допускат се коне, чийто собственици са членове на БНАКН и треньори приели правилника /правилатa/ за конни надбягвания и подписали декларация за неизползване на забранени субстанции /веществa/ при състезанията и съгласие за допинг контрол на коня.
10. Членовете на БНАКН да са внесли по сметка на БНАКН встъпителен членски внос в размер на 100 лв. до 20.05.2009 г.
11. Таксите за вписване в дневника за лицензите на собственик - треньори, треньори и жокеи да са внесени по сметка на БНАКН до 20.05.2009 г.
- собственик - треньор - 50.00 лв.
- треньор - 50.00 лв.
- жокей - 25.00 лв.
12. Банкова сметка нa: BHA за конни надбягвания:

IBAN: BG 88KORP92201017281201
BIG: KORPBGSF
КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА - СОФИЯ
Свали като PDF документ

ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗИ /УДОСТОВЕРЕНИЯ/ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. За участие в конни надбягвания професионалните треньори, треньори собственици - треньори, професионални жокеи, жокеи, жокей - аматьори трябва да имат лиценз от БНАКН.

2. Лицензи се дават само на този, който е декларирал писмено, че одобрява и приема Правилника /правилата/ за конни надбягвания, правилата на НАК нa Република България и Международната спогoдба за коневъдство, конни състезания и залагания.

3. Притежател на лиценз за треньор не може да притежава лиценз за професионален жокей или жокей.

4. Лицензите се вписват в специален дневник.

II. ТРЕНЬОРИ

1. Собственик-треньор - е този, който тренира коне, принадлежащи на него или брачния му партньор, на родителите му, братя, сестри или на неговите деца самостоятелно или съвместно. Собственост с други лица е изключена.

Лиценз /Удостоверение/ за квалификация на собственик - треньор се дава от БНАКН при следните условия:
- да е член на БНАКН;
- да е преминал курс на обучение;
- да е издържал треньорски изпит по Правилника за конни надбягвания;
- да е издържал треньорски изпит и е доказал познания и умения, необходими за правилно трениране и участие в конни надбягвания;

2. Треньор - е този, който тренира коне по договор със собственик /собственици/ и участва в конни надбягвания.

Лиценз /Удостоверение/ за квалификация на треньор се дава от БНАКН при следните условия:
- да е преминал курс на обучение;
- да е издържал изпит по Правилника за конни надбягвания;
- да е издържал треньорски изпит и е доказал познания и умения, необходими за правилно трениране и участие в конни надбягвания;
- да е спечелил като треньор най-малко 50 групови бягания, или да е спечелил като жокей най-малко 25 групови бягания или да е спечелил като собственик - треньор най-малко 25 групови бягания;

3. Професионален треньор - е този, който тренира коне по договор със собственик /собственици/ и участва в конни надбягвания.

Лиценз /Удостоверение/ за квалификация на професионален треньор се дава от БНАКН при следните условия:
- да е преминал курс на обучение;
- да е положил майсторски изпит за стопанисване на коне в сектора за трениране на галоп;
- да е издържал изпит по Правилника за конни надбягвания;
- да е спечелил като треньор най-малко 100 групови надбягвания, от които 50 в гр. I или да е спечелил като жокей 75 групови надбягвания, от които 25 в гр. I или да е спечелил като собственик - треньор 50 групови бягания, от които 25 в гр. I.

III. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ЖОКЕИ

1. Жокей - аматьор - лице навършило 15г. с най-малко 2 годишно обучение като ездач в конюшни за състезателни коне с лицензирани треньори или обучени в специализирано учебно заведение или организиран от БНАКН курс на обучение.

Лиценз /Удостоверение/ за квалификация на жокей - аматьор се дава при следните условия:
- да е издържал изпит по Правилника за конни надбягвания;
- да има застраховка „Злополука за спортисти";
- да представи медицинско свидетелство от общ медицински преглед;

Жокей - аматьор не може да участва в конни надбягвания от гр. I и II.
Жокей - аматьор може да участва в конни надбягвания от гр. III при положение, че е участвал и завършил в най-малко 15 официални състезания организирани от БНАКН.

2. Жокей - лице, което има достатъчна способност като ездач и работи с договор при собственик на коне или лицензиран треньор.

Лиценз /Удостоверение/ за квалификация на жокей се дава при следните условия:
- да преминал курс на обучение;
- да е издържал изпит по Правилника за конни надбягвания;
- да е участвал в най-малко 50 бягания като жокей-аматьор, от които да е постигнал 10 класирания с наградени позиции;
- да има застраховка „Злополука за спортисти";
- да представи медицинско свидетелство от общ медицински преглед;

Жокеят може да кандидатства за професионален жокей, ако е постигнал най-малко 25 победи в гр. II или 50 победи в гр. III и е завършил курс нa обучение за стопанисване на коне с акцент върху състезателна езда.
Жокеят не може да участва в бягания от гр. I.

3. Професионален жокей - лице, което има майсторска способност на ездач.

Лиценз /Удостоверение/ за квалификация на професионален жокей се дава при следните условия:
- да е завършил курс на обучение за стопанисване на коне с акцент върху състезателна езда;
- да е издържал изпит по Правилника за конни надбягвания;
- да има най-малко 25 победи в гр. П или 50 победи в гр. III. да има застраховка „Злополука за спортисти";
- да представи медицинско свидетелство от общ медицински преглед;

Професионалният жокей може да има самостоятелно споразумение C треньор и /или/ собственик /ци/, да язди с предимство конете на този треньор респ. собственик.

IV. ВАJIИДНОСТ HA ЛИЦЕНЗИТЕ

1. За собственик - треньор и жокей-аматьор - 1 год;

2. За треньор и жокей - 3 год. с ежегодно потвърждение;

3. За професионален треньор и професионален жокей - безсрочен с ежегодно потвърждение;

4. За треньор и жокей - еднодневен за едно състезание;

V. ТАКСИ ЗА ИЗДАВАНЕ HA ЛИЦЕНЗИ

1. За издаване респ. подновяване или потвърждение на лиценз се плащат такси.

2. Размерът на таксите се определя от УС на БНАКН

ТАКСИ ЗА 2009

1. Собственик – треньор - 50 лв.

2. Треньор - 50 лв.

3. Жокей - 25 лв.

ЧЛЕНСКИ ВНОС

1. Членски внос се събира от клуба за конни надбягвания /ККН/ и се внася в БНАКН – по банков път.

2. ККН са разпределени на 4 /четири/ региона с центрове:
- София – включва София град, области София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян;
- Бургас – включва области – Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Хасково, Кърджали;
- Варна – включва области – Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище, Русе, Силистра;
- Ловеч – включва области – Ловеч, Велико Търново, Габрово, Плевен, Враца, Монтана, Видин;

3. Всеки клуб трябва да има най-малко 3 /трима/ члена.

4. Членски внос:
- физическо лице - по 500 лв.
- юридическо лице - по 500 лв. на физическо лице, съдебно вписано в юридическото лице като съдружник /акционер/.

5. Встъпителен членски внос - по 100 лв.Свали като PDF документ

За нас

Българска Национална Асоциация за Конни Надбягвания (БНАКН) е създадена през 2007 г. като самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, регистрирана в Международната асоциация по конни надбягвания – Франция. Тя е независима, неполитическа организация, изградена от собственици на хиподрумни коне на принципа на доброволност и равенство на правата и задълженията на членовете. Президент на асоциацията е г-н Гриша Ганчев.

Коне

Коне

Класация на жребците производители по общо спечелени балове

1 Хуго 21275
2 Арес І 12025
3 О. Шармьор 10000
4 Грин Туне 9250
5 Мущахид 8400

Собственици

Собственици

Брой на изпитваните коне по собственици

1 Иван Василев 12
2 ДП „Кабоюк” 9
3 Драгомир Димитров 9
4 Мюждат Изет 8
5 ККС „Тарсас” 5

Производители

Производители

Класация на българските производители на коне от чистокръвна английска порода

1 ДП „Кабиюк” 17
2 „Литекс Комерс” 9
3 КЗ „Хан Аспарух” 7
4 Айдън Писанцалъ 3
5 ККС „Тарсас” 3